วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

3D MODEL ANIMATIC

3D MODEL ANIMATIC

2D ANIMATION EX.1

STORYBOARD EX.6


MODEL FOAM
GRAPHIC EX